Hva er en konflikt

Konflikt betegner en tilstand hvor to eller flere motstridende ønsker er til stede samtidig. Ordet konflikt stammer fra latinske conflictio som betyr ”sammenstøt”.

Det finnes mange definisjoner på en konflikt. Én definisjon sammenlikner konflikt med krig, strid eller sammenstøt (Aschehoug og Gyldendals leksikon), en annen kaller det en kollisjon mellom interesser, handlinger, retninger eller verdier (Edward de Bono), og atter en annen betrakter en konflikt som en prosess der respekten for menneskeverdet gradvis minker (Brodal. H. & Nilsson. L.).

Konflikt er ikke det samme som uenighet, men kan sees på som et mulig resultat av uenighet. Konflikten oppstår først når en av partene i en uoverensstemmelse føler seg redd eller såret av på grunn av sammenstøtet.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: