Hva er bioenergi

Bioenergi er fornybar energi som er muliggjort av materialer som stammer fra biologiske kilder og dannet ved pågående biologiske prosesser. Bioenergi hentes fra biomasse som inkluderer biologiske materialer som planter og dyr, tre, avfall og hydrogengass.

Bioenergi hevdes å være CO2-nøytral, og er av mange anslått å skulle ta over for fossilt brensel i fremtiden. Bioenergi blir sett på som en uendelig ressurs, men man må se det i sammenheng med hvor rask etterveksten av det organiske materialet er i forhold til hvor mye som hentes ut av naturen.

Bioenergi eller energifra biomasse gir en rekke fordeler i oppnåelse av politiske målsettinger som:

  • Viktige energimål inkludert sikre og mangfoldige tilbud og utvikling av stedegne fornybare energikilder.
  • Viktige miljømålsettinger som reduksjon av drivhusgasser og avfallsbehandling.
  • Viktige landbruksmålsettinger som tilbyr nye muligheter for bønder
  • Viktige sosiale målsettinger som sysselsetting i rurale områder og forbedring av lokale økonomier.

Karbondioksid (CO2) som slippes ut ved forbrenning av biomasse tas opp av ny plantevekst, noe som resulterer i null nettoutslipp av CO2. Bioenergi anses å være karbonnøytralt. Imidlertid bør man huske på at det er noen netto CO2-utslipp knyttet til bioenergi når man ser på livssyklusen generelt.  Spesielt utslipp fra fossilt brensel som brukes i dyrking, høsting og transport av biomasse. Disse utslippene er generelt små i forhold til CO2-utslipp som unngås ved å fortrenge fossilt brensel med energi fra biomasse.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: