Hva er kunnskap

Kunnskap innebærer en bevisst forståelse av noe, og muligheten til å bruke denne bevisstheten. Begrepet kunnskap er synonymt med lærdom, innsikt, viten og erkjennelse.

Kunnskap har i lange tider vært et omstridt emne innen filosofi. Kunnskap som filosofisk område kalles epistemologi eller erkjennelsesteori.

Kunnskap om hva og hvordan

I filosofien skiller man gjerne mellom ulike typer kunnskap. Proposisjonal kunnskap (påstandskunnskap) handler om hva man vet at er sant, mens praktisk kunnskap (ferdighetskunnskap) innebærer å vite hvordan noe skal gjøres. Proposisjonal kunnskap kan igjen deles inn i områder, for eksempel moralsk, religiøs eller vitenskapelig kunnskap.

Kunnskap etter opphav

Man kan også skille kunnskap etter hvor den kommer fra. Perseptuell kunnskap oppstår gjennom sansene, mens analytisk eller konseptuell kunnskap krever tanke og fornuft som man bruker til å resonnere seg frem til sammenhenger.

Analytisk og syntetisk kunnskap

Aristoteles skilte mellom a priori kunnskap, kunnskap som kun springer ut ifra tanken alene, og a posteriori kunnskap, kunnskap som kommer til ved sanseerfaring. Kant skilte videre mellom syntetisk og analytisk kunnskap. ”En sau er et dyr” er et eksempel på analytisk kunnskap, fordi sauen allerede er definert som et dyr. ”Sauen er hvit” er derimot syntetisk kunnskap, fordi definisjonen på en sau ikke inneholder begrepet ”hvit”.

Samlet kan kunnskap sies å være informasjon i samspill med erfaring, fortolkning, refleksjon og kontekst.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: